สารสกัดทองพันชั่งต้านเซลล์มะเร็ง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

รุ่งกวิน จอดนอก, หทัยวรรณ แหนมเชย แหนมเชย, วิชญ์พล อุภัยพรม อุภัยพรม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์(ในพระบรมราชูปถัมภ์)

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การสกัดทอง​พันชั่งใช้ในการรักษาโรคมะเร็ง​