การศึกษาเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของกระบองเพชรโลบีเวียที่ปลูกในดินสูตรผสม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นันทณัฏฐ์ พูนพายัพ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ทิชากร สัตย์จริง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เป็นการศึกษาและเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของกระบองเพชรโลบีเวียที่ปลูกในดินสูตรผสม โดยการนำดินสูตรผสมทั้ง3สูตรมาใช้ในการปลูกกระบองเพชรโลบิเวียแล้วศึกษาเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของกระบองเพชรโลบีเวีย โดยดินทั้ง3สูตรนั้นมีอัตราส่วนของส่วนผสมดินต่างๆที่ต่างกัน โดยดินสูตรแรกจะเน้นในส่วนของดินปลูก สูตรที่สองจะเน้นในการระบายน้ำ และดินสูตรที่สามจะเน้นในส่วนธาตุอาหารของดิน โดยมีจุดประสงค์เพื่อศึกษาอัตราส่วนของดินที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของกระบองเพชรโลบีเวีย และเพื่อศึกษาการเจริญเติบโตของกระบองเพชรโลบีเวียที่ปลูกในดินแตกต่างกัน3สูตร