การศึกษาเปรียบเทียบความคงทน การรับน้ำหนัก และความสามารถในการกักเก็บเสียงของไม้อัดทางเลือกซึ่งทำจากกะลามะพร้าว กาบมะพร้าว และขุยมะพร้าว โดยใช้น้ำยางเป็นตัวประสาน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปวริศา อันประเสริฐพร, พิมพ์ณดา ขวัญอัครพัฒน์, นิสุตรี สีสอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ทิชากร สัตย์จริง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์