การพัฒนาระบบเตือนภัยน้ำท่วมฉับพลันล่วงหน้าโดยใช้ข้อมูลจากดาวเทียมนำหน GNSS ด้วยบอร์ด Sony Spresense กรณีศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลทางน้ำหลาก ณ น้ำตกบือยอง ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ซัฟรี มะตีเยาะ, อากิต มูยุ, อัสรี แวหามะ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ฮาพีฟี สะมะแอ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานการพัฒนาระบบเตือนภัยน้ำท่วมฉับพลันล่วงหน้าโดยใช้ข้อมูลจากดาวเทียมนำหน GNSS ด้วยบอร์ด Sony Spresense กรณีศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลทางน้ำหลาก ณ น้ำตกบือยอง ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพื้นที่ลำกรณีในช่วงที่มีฝนตกต่อเนื่องและช่วงที่ฝนแล้ง และความเสียหายที่เกิดขึ้นได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีความแม่นยำในการระบุตำแหน่งด้วยบอร์ด Sony Spresense จากค่า Fuctuation ของคลื่นน้ำ อัตราการไหลของลำน้ำในจุดต่างๆ และการประมวลผลภาพถ่าย ผลการศึกษาสามารถสรุปได้ว่า ค่าพิกัด Latitude และ Longitude ในกรณีบอร์ดอยู่นิ่งและเคลื่อนที่ตามคลื่นน้ำ พบได้ว่าค่าพิกัดขณะที่บอร์ดอยู่นิ่งพิกัดมีค่าพิกัดที่เป็นค่าเดียวซ้ำกันอย่างมาก ในขณะที่ค่าพิกัดค่าขณะที่บอร์ดเคลื่อนที่มีค่าพิกัดซ้ำน้อยมาก จากการศึกษาพื้นที่ลำน้ำสี่จุด พบว่าในวันที่มีฝนตกนั้นมีค่าอัตราการไหลของน้ำมากกว่าในวันที่ไม่มีฝนตก 0.25, 0.0036, 0.04 และ 0.0066 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ซึ่งสามารถส่งข้อมูลระดับน้ำและความเร็วน้ำ และพิกัดจาก Node-red แสดงผลผ่าน Dashboard ของ NB-IoT เพื่อส่งข้อความแจ้งเตือนไปยัง Line Notify และเสียงเเจ้งเตือนด้วยลำโพงของคนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย