การพัฒนาอัลกอริทึมเพื่อการติดตามขยะอวกาศด้วย Raspberry Pi3 กรณีศึกษาเปรียบเทียบดาวเทียมไทยคม 3 และไทยคม 7

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชารีฟ สาและ, นัสรุลย์ ตาเละ, ซอลาฮุดดีน กาแม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ฮาพีฟี สะมะแอ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การพัฒนาอัลกอริทึมเพื่อการติดตามขยะอวกาศด้วย Raspberry Pi3 กรณีศึกษา

เปรียบเทียบดาวเทียมไทยคม 3 และไทยคม 7 มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) พัฒนาอัลกอริทึมในการเรียก

ข้อมูลดาวเทียมในเว็บไซต์ www.n2yo.com (2) ศึกษาการโคจรของดาวเทียมดาวเทียมไทยคม 7 และ

ดาวเทียมไทยคม 3 และ (3) ศึกษาเปรียบเทียบดาวเทียมไทยคม 7 และดาวเทียมไทยคม 3 ตามกฎวง

โคจรของแคปเลอร์ โดยมีวีธีการศึกษาโดยการใช้Crontab API ในการเรียกข้อมูลจากฐานข้อมูลเว็บ

www.n2yo.com

ผลปรากฏว่าสามารถพัฒนาอัลกอริทึมที่เก็บข้อมูลดาวเทียมโดย API ได้ ซึ่งได้บันทึกข้อมูลนั้นแต่

ละชั่วโมงรวมกันเป็น 360 ชั่วโมง แต่ข้อสังเกตคือ ข้อมูลบางส่วนเกิดการขัดข้องเนื่องมาจากฮาร์ดแวร์ที่มี

ประสิทธิภาพไม่เพียงพอ และอาจเกิดความร้อนจนทำให้เครื่องไม่สามารถเก็บข้อมูลได้ส่วนข้อมูลที่เหลือ

ได้ถูกนำมาพล็อตในโปรแกรม R ซึ่งเป็นโปรแกรมสำหรับสร้างกราฟสามแกนแบบสามมิติ ซึ่งจะช่วยให้มี

ความสะดวกในการวิเคราะห์ข้อมูล และสามรถนำข้อมูลดังกล่าวไปพัฒนาต่อไป