การพัฒนานวัตกรรมควบคุมเปิดปิดน้ำและอัตราการไหลของน้ำอัตโนมัติด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อส่งเสริมการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างคุ้มค่าในเทศบาลนครยะลา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ฮุสนานี มะดามิ, อัฟนาน วาเยะ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ฮาร์ตีนี มะเซ็ง, นุรมา สะบือลา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

น้ำเป็นหนึ่งในทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญที่สุดและจำเป็นต่อความอยู่รอดของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด อีกทั้งยังเป็นปัจจัยการผลิตทางอุตสาหกรรม การท่องเที่ยวและวัฒนธรรม และการรักษาระบบนิเวศของโลก สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และการพัฒนาของประเทศ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ความต้องการใช้ทรัพยากรน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ และคาดว่าจะเป็นทรัพยากรที่มีข้อจำกัดในอนาคตอันใกล้ อันเนื่องมาจากการใช้น้ำอย่างฟุ่มเฟือยหรือเกินความจำเป็น แหล่งน้ำเสื่อมโทรม ทำให้เกิดเป็นมลพิษทางน้ำ จึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ หนึ่งในวิธีการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ คือการใช้น้ำในกิจกรรมต่าง ๆ ในปริมาณที่เหมาะสมแก่ความต้องการ อย่างไรก็ตาม การใช้น้ำในชีวิตประจำวันหลายคนอาจจะไม่ได้ตระหนักถึงการใช้น้ำในปริมาณที่เหมาะสม และจากการสำรวจการใช้น้ำตามอาคารบ้านเรือนในเทศบาลนครยะลา ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมีจำนวนครัวเรือน 25,756 ครัวเรือน และจำนวนประชากร 59,983 คน พบว่า มีการเปิดก๊อกน้ำทิ้งในขณะทำกิจกรรม หรือเปิดน้ำทิ้งไว้โดยมิได้ใช้ประโยชน์โดยเฉลี่ยสูงถึงร้อยละ 46.67 ทำให้เกิดการสิ้นเปลืองทรัพยากรน้ำปริมาณมาก

ดังนั้นคณะผู้วิจัย จึงมีแนวคิดในการควบคุมการใช้น้ำให้มีความเหมาะสม โดยการพัฒนานวัตกรรมควบคุมการเปิดปิดน้ำและอัตราการไหลของน้ำ และกำหนดปริมาณน้ำที่เหมาะสม นวัตกรรมนี้จะใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ เนื่องจากพลังงานแสงอาทิตย์เป็นการลงทุนที่ปลอดภัย เป็นพลังงานที่สะอาด และประหยัดค่าใช้จ่าย เป็นต้น โดยการนำบอร์ด ESP32 มาประยุกต์ใช้ เพื่อควบคุมปริมาณการใช้น้ำและการเก็บข้อมูลการใช้น้ำอย่างแม่นยำแบบ real time และมีการแจ้งเตือน เมื่อผู้ใช้งานใช้น้ำนานเกินไป ทำให้มีความตระหนักถึงความสำคัญของการใช้น้ำ และสามารถนำนวัตกรรมนี้ ไปต่อยอดในการควบคุมการใช้น้ำในกิจกรรมอื่น ๆ ได้อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป