การใช้โกฐจุฬาลัมพา(Artemisia annua Linn)เพื่อต้านโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรงของไวรัสซาร์ส-โควี-2(sars-cov-2)โดยการให้ยาผ่านระบบไฮโดรเจลจากไคโตซานส่งยาผ่านผิวหนังที่ควบคุมด้วยกระแสไฟฟ้า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เลปกร ไชยสิทธิ์, จิรภาสรณ์ ชินบุตร, เมธิศา เถระพันธ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เจตนิพิฐ แท่นทอง, นวรัตน์ โสตศิริ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การแพร่ระบาดของไวรัสซาร์ส-โควี-2(sars-cov-2)ที่สามารถแพร่ได้โดยการสูดดมเข้าทางโพรงจมูกเข้าไปสู่ปอด ทีมของเราสังเกตเห็นว่าเมื่อไวรัสแพร่เข้าสู่ปอดจะทำให้เกิดโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง ทางเราเลยพยายามหาทางช่วยทีมแพทย์ในการลดความเสี่ยงไม่ให้เกิดโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรงที่อาจก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิตโดยการใช้สมุนไพรโบราณของจีนชื่อโกฐจุฬาลัมพา(Artemisia annua Linn)เพื่อที่จะสกัดมาและใช้กับระบบไฮโดรเจลจากไคโตซานส่งยาผ่านผิวหนังที่ควบคุมด้วยกระแสไฟฟ้าและใช้กับกลุ่มทดลองเพื่อลดอัตราการเสียชีวิตและทำให้สุขภาพปอดแข็งแรง ที่เราเลือกใช้ ไฮโดรเจลจากไคโตซานเพราะว่าระบบนำส่งยา (Drug delivery system) คือ การเตรียมยาเพื่อการ รักษาและนำส่งยาไปยังอวัยวะ ส่วนใหญ่มักอยู่ในรูปแบบของยารับประทาน แต่ ยารับประทานมีข้อเสียหลายประการทำให้ยาไม่ได้ประสิทธิภาพในการรักษา จึงมีการพัฒนารูปแบบยาอื่น รูปแบบที่กำลังได้รับความสนใจ และมีประสิทธิภาพ คือ ระบบนำส่งยาผ่านผิวหนัง (Transdermal drug delivery system) การนำส่งยาผ่านผิวหนัง ช่วยลดการถูกทำลายของยาในระบบ ทางเดินอาหาร โดยใช้การแพร่เข้าไปในกระแสเลือดผู้ป่วย แต่ยาส่วน ใหญ่มีขั้วไม่สามารถผ่านหนังชั้นกำพร้า ชึ่งไฮโดรเจลนำไฟฟ้า (Electroconductive hydrogel) คือ พอลิเมอร์ผสมระหว่างพอลิเมอร์นำไฟฟ้าและพอลิเมอร์ไฮโดรเจล จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมการปลดปล่อยยาได้เพราะ มีสมบัติที่สามารถดูดซับน้ำได้ดีสามารถแพร่กระจายโมเลกุลขนาดเล็กได้สูงอีกทั้งยังนำไฟฟ้าได้ด้วยโครงสร้างของตัวเองและสามารถควบคุมค่าการนำไฟฟ้าได้