ชอล์กกำจัดมดจากเปลือกไข่ไก่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

รังสิมันต์ เมืองเพ็ชร์, สุพิชฌาย์ มีแสง, พิชญ์พิมล จันทร์ทิพย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เจตนิพิฐ แท่นทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อ

การจัดทำโครงงานเรื่องชอล์กกำจัดมดจากเปลือกไข่ไก่ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการกำจัดมดที่เป็นสิ่งรบกวนบ้านเรือนเพราะว่ามดบางชนิดหลังกัดจะมีสารเคมีที่ชื่อว่ากรดฟอร์มิก พิษส่งผลก่อให้เกิดอาการบวม ผื่นคัน และมีอาการเฉพาะบริเวณที่โดนกัดอาจเป็นอันตรายต่อร่างกายจึงได้มีผลิตภัณฑ์ในการกำจัดมดที่ขายตามท้องตลอดมากมาย ซึ่งมีส่วนผสมของสารเคมีซึ่งสามารถเข้าสู่ร่างกายมนุษย์และสัตว์ผ่านทางการบริโภคจากอาหารและน้ำที่มีการปนเปื้อน ผ่านทางผิวหนังจากการสัมผัสและผ่านระบบทางเดินหายใจ ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายและเกิดการสะสมของสารเคมีได้ในอนาคต ที่ไม่ดีต่อสุขภาพร่างกายของมนุษย์

ผู้วิจัยจึงลองคิดหาวัสดุจากธรรมชาติที่ไม่เกิดการสะสมสารเคมีและไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์โดยใช้ประโยชน์จากวัสดุอุปกรณ์จากธรรมชาติที่หาได้อย่างง่ายดายอย่างเปลือกไข่ไก่เพื่อทดแทนสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกายมนุษย์ จึงค้นพบว่ามีสมบัติที่คล้ายคลึงกับสารที่กำจัดมดได้ เพราะเปลือกไข่ไก่มีแคลเซียมคาร์บอเนต CaCO3 เป็นองค์ประกอบซึ่งมีความเป็นด่าง จะไปทำลายฟีโรโมนของมด ซึ่งมดจะสื่อสารกันด้วยกลิ่นฟีโรโมน ฟีโรโมนที่ถูกทิ้งไว้จะมีลักษณะเป็นสายหรือเส้น มดจะใช้ฟีโรโมนเป็นเหมือนเข็มทิศนำทางจึงสามารถนำชอล์กจากเปลือกไข่ไก่ไปกลบกลิ่นฟีโรโมนของมดทำให้สามารถไล่มดได้