การศึกษาพื้นที่ของเงาวัตถุ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กฤติน กันตังกุล, โรจน์ อ่องศรี, พชร อุ้ยกิ้ม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปาจรีย์ ชัยเพชร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากตอนกลางวันเราต้องทำกิจกรรมต่างๆบางครั้งเราต้องทำในที่ที่มีเเดดคนส่วนมากมักจะพยายามอยู่ในที่ที่มีเงาเพื่อหลบเเดดทางคณะผู้ศึกษามีความสนใจในการศึกษาเรื่องการหาพื้นที่ของเงาของวัตถุที่โดนแสงกระทบด้วยมุมต่างๆซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของเราและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในด้านอื่นๆได้เช่นในด้านสถาปัตยกรรมใช้ในการออกแบบสถานที่โดยใช้ประโยชน์เพื่อให้เกิดความสวยงามมากยิ่งขึ้นเเละสามารถหาเวลาที่เหมาะสมที่สุดที่จะใช้ประโยชน์จากเงาของตึกให้สามารถเป็นร่มเงาให้เราได้