การศึกษาพื้นที่เงาตกทอดของเต็นท์ผ้าใบรูปแบบต่างๆ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อธิณัฏฐ์ กูลเก็ต, ภัทรนิษฐ์ ภักดี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เสาวณี ทองเกิด

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในการจัดงานกลางแจ้งนั้นสิ่งที่ต้องคำนึงเป็นอย่างมากคือเต็นท์ผ้าใบสำหรับการจัดงาน ซึ่งตามท้องตลาดในปัจจุบันมีรูปแบบเต็นท์ที่หลากหลาย เต็นท์ผ้าใบที่มีการใช้งานกันอย่างแพร่หลาย คือ เต็นท์ผ้าใบทรงจั่ว เต็นท์ผ้าใบทรงโค้ง และเต็นท์ผ้าใบทรงปั้นหยา ซึ่งเต็นท์ผ้าใบเหล่านี้มีจุดแข็งอยู่ตรงที่ขนาดใหญ่สามารถใช้ได้ในพื้นที่หน้ากว้างเหมาะกับงานที่ใช้พื้นที่เยอะ และเหมาะสำหรับใช้ในงานที่มีผู้ร่วมงาน จำนวนมาก โดยการจัดงานส่วนใหญ่มีการจัดงานกลางแจ้ง ซึ่งส่งผลต่อพื้นที่เงาที่ตกทอด ทำให้มีบางบริเวณที่เต็นท์ผ้าใบไม่สามารถที่จะบดบังแสงแดดแก่ผู้ร่วมงานได้ ปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อพื้นที่เงาตกทอดของเต็นท์ผ้าใบ ก็คือ อุณหภูมิภายในเต็นท์ ทางคณะผู้จัดทำจึงมีแนวคิดว่าหากนำหลักการทางคณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้สำหรับการคำนวณหาพื้นที่เงาตกทอด เพื่อหาว่าเต็นท์ผ้าใบรูปแบบใดที่ส่งผลให้เต็นท์สามารถบดบังผู้คนจากแสงแดดได้ดีที่สุด

จากเหตุผลดังกล่าว คณะผู้จัดทำมีความสนใจที่จะทำโครงงานคณิตศาสตร์ เรื่องการศึกษาพื้นที่เงาของเต็นท์ผ้าใบรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการใช้งาน