การเปรียบเทียบความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของถั่วงอกที่ปลูกโดยน้ำสมุนไพรและน้ำประปาทั่วไป

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภูเบศ พึ่งภักดี, คุณานนท์ กุลภัทร์แสงทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐวัชร โตสัจจะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อวิเคราะห์หาสารต้านอนูมูลอิสระของถั่วงอกที่ปลูกโดยใช้น้ำสมุนไพรกับน้ำประปาทั่วไป โดยใช้ถั่วงอกเป็นการเปรียบเทียบระหว่างปลูกน้ำสมุนไพรกับปลูกโดยน้ำประปาทั่วไป ถั่วงอกสมุนไพรที่มีคุณประโยชน์เพิ่มขึ้นจะมีสารต้านอนุมูลอิสระต่างจากถั่วงอกทั่วไปมากน้อยเพียงใด