การเปรียบเทียบความสามารถในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียในรองเท้าจากเปลือกมะนาวและเปลือกส้มเพื่อนำไปพัฒนาเป็นแผ่นสติ๊กเกอร์แปะรองเท้า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

หทัยภัทร เจียตระกูล, อรนภา ชัยภักดี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นาอีม บินอิบรอเฮง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เท้าเป็นส่วนที่ดูแลได้ยากเมื่อใส่รองเท้าที่มีแบคทีเรียอยู่จะทำให้เกิดภาวะเท้าเหม็นหรือโบรโมโดซิสได้ซึ่งการรักษาภาวะเท้าเหม็นเป็นไปได้หลายวิธีทางคณะผู้จัดทำจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาเป็นแผ่นสติ๊กเกอร์แปะรองเท้าดับกลิ่นไม่พึงประสงค์จากเปลือกมะนาวและเปลือกส้มมีจุดประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความสามรถในการยังยั้งเชื้อแบคทีเรียจากเปลือกส้มและเปลือกมะนาวและศึกษาความพึงพอใจของการดับกลิ่นไม่พึงประสงค์ของแผ่นสติ๊กเกอร์ที่แปรรูปจากวัสดุที่มีความสามารถในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียในรองเท้าที่ดีกว่าโดยเปรียบเทียบจากความสามารถในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย โดยเริ่มจากการหาวิธีการสกัดน้ำมันหอมระเหยจากเปลือกส้มและเปลือกมะนาวจากนั้นนำไปเปรียบเทียบการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียโดยนำตัวอย่างเชื้อแบคทีเรียมาจากการ swab เหงื่อในเท้าจากกลุ่มเป้าหมายแล้วนำวัสดุที่ดีกว่าไปพัฒนาเป็นแผ่นแปะรองเท้าดับกลิ่นไม่พึงประสงค์จากนั้นนำไปความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายอย่างต่ำ 20 คน

คำสำคัญ : ภาวะเท้าเหม็น/กลิ่นไม่พึงประสงค์ในเท้า /เชื้อแบคทีเรียในรองเท้า / แผ่นแปะ/เปลือกมะนาว/เปลือกส้ม