ปิงปองมือระบบสมองกล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จีระประภา วงค์พุทธะ, สิลาลักษณ์ วงค์พุทธะ, พีรภัทร ทับทิม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัญญา สัมพะวงศ์, นพวรรณ ดวงสินธุ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปิงปองมือระบบสมองกลเป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างปิงปองมือระบบสมองกลได้จริงเป็น โดยใช้วัสดุอุปกรณ์ที่หาได้ง่ายมาประดิษฐ์ และใช้เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ นี้ คณะผู้จัดทำได้ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อปิงปองมือระบบสมองกลที่สามารถทำงานได้ เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บ และสามารถนำไปใช้งานได้จริงในสถานศึกษาเทียบกับค่ามาตรฐานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย