การศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับแก๊สเอทิลีนของถ่านกัมมันต์ร่วมกับสารสกัดโพแทสเซียมในผักตบชวาเพื่อชะลอความเหี่ยวเฉาของดอกปทุมมาสายพันธุ์เชียงใหม่พิงค์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นงนภัส สีถาพล, สุวพิชญ์ จันทร์วิกูล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พรพรรณ โฉมวงษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ดอกปทุมมาสายพันธุ์เชียงใหม่พิงค์เป็นพืชเศรษฐกิจอันดับ2 โดยต้องการศึกษาประสิทธิภาพในการดูดแก๊สเอทิลีนตามขนาดของรูพรุนของผงถ่านกัมมันต์ เพื่อศึกษาความสามารถในการคงความสดของดอกของสารสกัดโพเเทสเซียมจากลำต้น ใบของผักตบชวา เพื่อหาอัตราส่วนของถ่านกัมมันต์เเละสารสกัดโพเเทสเซียมจากผักตบชวาที่สามารถชะลอความเหี่ยวเเละคงความสดของดอกปทุมมา