การศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับโครเมียม (Cr+6) ในน้ำเสียจากโรงงานสีย้อมด้วยวัสดุดูดซับจากเซลลูโลสฟางข้าวและเปลือกถั่วลิสง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อาณิสา ลำอิน, วิรินยา เกียรติเพิ่มทรัพย์, ชนม์ชลดา พรเทวบัญชา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ดารณี ไชยเวช

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาและพัฒนาประสิทธิภาพการดูดซับโครเมียมที่เจือปนในน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม จากสารสกัดเซลลูโลสของพืชต่างชนิดกัน โดยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ ซึ่งจะทำการทดลองโดยสกัดเซลลูโลสจากฟางข้าว และ เปลือกถั่วลิสง จากนั้นนำไปขึ้นรูปเป็นวัสดุดูดซับ แล้วนำไปทดสอบกับน้ำเสียอุตสาหกรรมที่เจือปนโครเมียม โดยเปรียบเทียบ ความเข้มข้นของโครเมียม ก่อนและหลังผ่านวัสดุดูดซับ ซึ่งเมื่อสามารถดูดซับให้น้ำมีค่าน้อยกว่ามาตรฐานโลหะหนักในน้ำเสีย ที่สารโครเมียมไม่ควรเกิน 0.25 มิลลิกรัมต่อลิตรได้ จะสามารถนำผลงานไปประยุกต์เป็นส่วนประกอบในระบบบำบัดน้ำเสียต่างๆ ได้ในอนาคต