แผ่นดูดซับเสียงจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชลธิชา คงภักดี, ชลิดา สุทธาวาส

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พรพัฒน์ ขวัญนิมิตร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันมีผู้นิยมเล่นดนตรีเป็นจำนวนมากแต่ยังขาดสถานที่และในการฝึกซ้อมในการฝึกซ้อมแต่ละครั้งจะต้องใช้ค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมากเพื่อเช่าห้องฝึกซ้อม ในปัจจุบันมีแผ่นดูดซับเสียงมากมายหลากหลายชนิดที่ตั้งใจผลิตเพื่อออกมาเป็นแผ่นซับเสียงโดยตรงและวัตถุที่สามารถดูดซับเสียงได้เองตามธรรมชาติทั้งนี้การจัดซื้อแผ่นซับเสียงเพื่อนำมาใช้สร้างห้องสำหรับฝึกซ้อมดนตรีนั้นมีราคาค่อนข้างสูง

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกระบี่เป็นโรงเรียนที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีความเป็นเลิศในทุกๆด้านรวมไปถึงด้านดนตรี โรงเรียนมีห้องสำหรับนักเรียนที่มีความสนใจในการเล่นดนตรีจำนวน 2 ห้องแบ่งประเภทเป็นดนตรีสากลและดนตรีไทย ซึ่งทั้ง 2 ห้องนี้จะมีนักเรียนเข้ามาใช้ในการฝึกซ้อมดนตรีอยู่เป็นประจำ ซึ่งบางครั้งเสียงดนตรีก็ดีงเล็ดลอดออกมาจากห้อง ทำให้ส่งผลกระทบกับนักเรียนที่กำลังทำกิจกรรมอื่นอยู่

ด้วยเหตุนี้คณะผู้จัดทำจึงมีแนวคิดทำแผ่นซับเสียงจากเส้นใยธรรมชาติขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวและยังเป็นการลดต้นทุนในการซื้อแผ่นดูดซับเสียง เพื่อนำมาใช้ในการสร้างห้องฝึกซ้อมดนตรีและสามารถนำสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเลือกใช้เส้นใยจากกาบมะพร้าว เส้นใยจากชานอ้อย และเส้นใยจากโคนกาบใบปาล์ม ซึ่งเป็นพืชที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น มาใช้ในทำแผ่นดูดซับเสียงจากเส้นใยธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพใกล้เคียงและราคาต่ำกว่าท้องตลาด