แผ่นฉนวนกันความร้อนจากเส้นใยธรรมชาติของทะลายปาล์มผสานด้วยน้ำยางธรรมชาติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศุภรัสมิ์ ทรงศรี, ศิดารัตน์ ศรีทอง, กัลยกร สุขาพันธ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธีติมา มูรติการ, สุทิศา ปานแดง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อศึกษาและผลิตแผ่นฉนวนกันความร้อนที่ได้จากเส้นใยธรรมชาติของทะลายปาล์มผสานด้วยน้ำยางธรรมชาติ

  2. เพื่อศึกษาสมบัติเชิงความร้อนของฉนวนกันความร้อนจากเส้นใยธรรมชาติของทะลายปาล์มผสานด้วยน้ำยางธรรมชาติ