แผ่นฟิล์มจากคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสจากชานอ้อย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วิลาสินี ธรฤทธิ์, ปวันรัตน์ จันทร์อ่อน, กนกวรรรณ หาสะอาด

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พรพัฒน์ ขวัญนิมิตร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

แผ่นฟิล์มจากคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส มีวัตถุประสงค์ดังนี้ เพื่อเปรียบเทียบปริมาณสารคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสที่สกัดได้จากพืช 3 ชนิด ได้แก่ เปลือกข้าวโพด ใบสับปะรดและชานอ้อย และเพื่อศึกษาอัตราส่วนของสารคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสและกลีเซอรอลที่มีผลต่อคุณสมบัติทางกายภาพของแผ่นฟิล์ม