การศึกษาอินดิเคเตอร์ธรรมชาติที่ใช้ทดแทนอินดิเคเตอร์เคมีในช่วง pH1-14

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วรวรรธน์ คล้ายประดิษฐ์, พัทธนันท์ จันทร์แจ้ง, ภัทรการุณย์ มีชูทรัพย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เจตนิพิฐ แท่นทอง, สิทธิศักดิ์ จินดาวงศ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีจุดประสงค์ที่จะศึกษาและวิจัยรงควัตถุจากธรรมชาติ เพื่อนำมาทดแทนอินดิเคเตอร์สังเคราะห์ให้ครบทั้ง 14 ช่วง pH ศึกษากราฟการไทเทรตของอินดิเคเตอร์ และ เปรียบเทียบประสิทธิภาพของอินดิเคเตอร์ที่สกัดจากธรรมชาติ กับ อินดิเคเตอร์สังเคราะห์ ผู้ศึกษาจึงได้นำพืชทั้ง 8 ชนิดที่มาจากธรรมชาติที่เป็นของที่เหลือใช้มีสารกลุ่มฟาโวนอย และ สารกลุ่มแคโรทีนอย มาสกัดเพื่อใช้เป็นอินดิเคเตอร์ที่สามารถใช้ได้ครอบคลุม ค่า pH ทั้ง 14 ช่วง โดยใช้การสกัดสารด้วยน้ำเพื่อให้ได้สารกลุ่มกลุ่มฟาโวนอย และ สารกลุ่มแคโรทีนอย มาใช้ทดสอบเป็นอินดิเคเตอร์ ด้วยวิธีการไทเทรต และ การไทเทรตย้อนกลับ โดย ใช้ pH มิเตอร์ในการวัดค่า pH ระหว่างการไทเทรต