การศึกษาอุปราคาระหว่างดาวอังคารและดาวจันทร์โฟบอส

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปุลวัชร ทัดเทียม, พิมพ์นิภา เชาว์ศิริกุล, พิชญานันต์ จันทร์ฉาย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สิทธิศักดิ์ จินดาวงศ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่อง การศึกษาอุปราคาระหว่างดาวอังคารและดาวจันทร์โฟบอส นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและคำนวณเกี่ยวกับปรากฎการณ์การเกิดอุปราคาระหว่างดาวอังคารและดวงจันทร์โฟบอส โดยในช่วงปี2561นี้นับเป็นปีที่มีความสำคัญทางด้านดาราศาสตร์ยิ่งเนื่องจากเป็นปีที่ดาวอังคารเข้าใกล้โลกมากที่สุดในรอบ15ปี คณะผู้จัดทำจึงเกิดความสนใจที่จะศึกษาปรากฎการ์ณเกี่ยวกับดาวอังคาร ซึ่งเป็นการเกิดอุปราคาระหว่างดาวอังคารกับดาวจันทร์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของดาวอังคาร นั่นคือดวงจันทร์โฟบอสโดยอาศัยวิธี ...

ทำให้เราทราบว่า...