วัสดุเลียนแบบพฤติกรรมดอกจอกจากบอนขนเพื่อดูดซับสารพิษในแหล่งน้ำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ดุษฎี ฤทธิ์ศรีบุญ, รินรดา จำปาเมือง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จุไรรัตน์ จันทไทย, เสาวรจนี จันทวงค์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง วัสดุเลียนแบบพฤติกรรมดอกจอกจากบอนขนเพื่อดูดซับสารพิษในแหล่งน้ำ ได้แรงบันดาลใจจากการเล็งเห็นมลพิษทางนำ้ซึ่งเกิดจากสาเหตุต่างๆ เช่น นำ้เสียจากบ้านเรือนรวมทั้งโรงงานอุตสาหกรรมที่ปลดปล่อยนำ้เสียออกสู่ชุมชน ก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต จากการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนคร มีพืชตามธรรมชาติเป็นพรรณไม้ที่เจริญเติบโตติดกันเป็นกลุ่มลอยอยู่บนผิวนำ้ มีรากโดยเป็นระบบรากแก้วและมีรากฝอยที่มีจำนวนมากซึ่งกระจุกอยู่ใต้น้ำ จากการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นพบว่ารากของดอกจอก สามารถดูดซับสารพิษได้ ถ้ามีในปริมาณที่พอเหมาะสามารถทำให้สภาพแวดล้อมมีคุณภาพที่ดีขึ้น โดยเฉพาะในน้ำ ดังนั้นผู้จัดทำจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาวัสดุเลียนแบบพฤติกรรมของดอกจอกโดยการนำเอาลำต้นบอนผสมเศษขนสัตว์ซึ่งจากการศึกษา มีคุณสมบัติในการดูดซับสารพิษมาใช้ในการเลียนแบบส่วนรากของดอกจอกเพื่อปรับคุณภาพน้ำโดยกำจัดสารพิษในแหล่งนำ้ซึ่งเป็นการนำวัสดุจากธรรมชาติมาแก้ไขปัญหาและประยุกต์ใช้ได้อย่างลงตัว ดังนั้นถ้าผลิตภัณท์นี้สำเร็จสามารถที่จะต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่าย สามารถสร้างรายได้ให้ชุมชน และยังลดมลพิษจากสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย