วัสดุเลียนแบบพฤติกรรมต้นจอกเพื่อปรับคุณภาพน้ำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นันท์นภัศ ขันทะชา, กุลสตรี สุวรรณศรี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชลฤชา คะสาราช, เสาวรจนี จันทวงค์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในอดีตจนถึงปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหา น้ำในแหล่งน้ำไม่สะอาด มีสารปนเปื้อน ซึ่งทำให้ประชากรทุกคนที่อุปโภคบริโภคน้ำจากแหล่งน้ำโดยตรงได้รับผลกระทบ ตัวอย่างเช่น เกษตรกรที่ใช้น้ำในแหล่งน้ำที่มีสารปนเปื้อน ได้รับผลกระทบทั้งในด้านผลผลิตที่น้อยลง ไม่มีคุณภาพและคนทั่วไปที่ใช้น้ำในชีวิตประจำวันมีปัญหาด้านสุขภาพ นับว่าปัญหาจะรุนแรงขึ้นและเกิดต่อเนื่องไม่จบไม่สิ้น ซึ่งส่งผลต่อการดำรงชีวิตของทุกๆคน ประกอบกับในบริเวณชุมชนมีแหล่งน้ำขนาดใหญ่ที่เป็นแหล่งน้ำที่ใช้ในการผลิตน้ำประปา และมีการประกอบอาชีพประมงขนาดเล็ก หากน้ำมีสารปนเปื้อนมากเกินไปหรือไม่สะอาดอาจส่งผลต่อสุขภาพของผู้ที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นและส่งผลต่อการดำรงชีวิตของคนในชุมชน

จากแนวคิดได้สังเกตเห็นต้นจอก รากของต้นจอกเป็นรากแขนง มีลักษณะคล้ายเส้นด้าย สีขาว อวบ บนรากแขนงของต้นจอกมีรากเป็นฝอยขนาดเล็กแตกออกคล้ายขนนก ซึ่งทำหน้าที่ดูดสารปนเปื้อนให้กับแหล่งน้ำ

ดังนั้นผู้จัดทำจึงเกิดแนวคิดในการประดิษฐ์ต้นจอกเทียม ที่สามารถดูดสารปนเปื้อนให้กับแหล่งน้ำและเป็นที่ยึดเกาะของจุลินทรีย์ เพื่อลดปริมาณของจอกที่สามารถขยายพันธ์หรือเพิ่มปริมาณได้อย่างรวดเร็วและลดปัญหาเรื่องการระบายน้ำ โดยใช้วัสดุจากธรรมชาติที่สามารถดูดซับสารปนเปื้อนได้เป็นอย่างดี