ห้องแลปวิทยาศาสตร์เสมือนจริง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

โชติกา เลิศธันยบูรณ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนกฤต ช่วยแสง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ห้องแลปวิทยาศาสตร์เสมือนจริง หรือ Virtual Science ถูกนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาการทำแลปออนไลน์ ซึ่งจะใช้ Ar(เป็นเทคโนโลยีที่ผสมผสานระหว่างความเป็นจริง และ โลกเสมือนที่สร้างขึ้นมาผสานเข้าด้วยกันผ่านซอฟต์แวร์และอุปกรณ์) เข้ามาแก้ไขปัญหา ซึ่งเหมาะสมกับการเรียนออนไลน์ในปัจจุบัน ทำให้การทำแลปออนไลน์ให้มีความน่าสนใจ และเพิ่มความเข้าใจได้ดียิ่งขึ้น