ระบบตรวจจับป้ายจราจรอัจฉริยะ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พุฒิพงศ์ อุ่นมะดี, ธิติ ตุลยวรรธน์, ธนบดี บุญณ์สอาด

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนกฤต ช่วยแสง, ศรีธร มูลมณี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่อง ระบบตรวจจับป้ายจราจรอัจฉริยะ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานวัตกรรมเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางโดยมีการประยุกต์ใช้ระบบคอมพิวเตอร์วิทัศน์ (Computer Vision) เพื่อตรวจสอบป้ายจราจรต่าง ๆ ที่อยู่ในพื้นที่ทางหลวง ในเขตเมือง ชุมชนหรือพื้นที่อื่น ๆ โดยใช้หลักการประมวลผลภาพ (Image Processing) จากกล้องที่ติดตั้งไว้บริเวณหน้ารถยนต์แล้วส่งข้อมูลภาพไปยังบอร์ด Raspberry Pi4 เพื่อประมวลผลข้อมูลและแปลงข้อมูลภาพของป้ายจราจร แล้วนำไปวิเคราะห์เปรียบเทียบกับข้อมูลของรถยนต์ที่ผู้ขับขี่ขับอยู่ในขณะนั้น ซึ่งข้อมูลต่าง ๆ ของรถยนต์จะถูกส่งมาจาก ECU (Electronic Control Unit) ของรถยนต์ ซึ่งทำงานคล้ายกับสมองของรถยนต์ โดยทำหน้าที่รับข้อมูลจากเซ็นเซอร์ต่างๆ รอบตัวรถ เพื่อนำมาประมวลผลผ่านทางพอร์ต OBD ซึ่งจะใช้ board microcontroller esp32 ในการแปลงข้อมูลจากพอร์ต OBD โดยใช้ OBD Scanner เช่น ถ้าหากผู้ขับขี่ใช้ความเร็วมากกว่าความเร็วของป้ายจำกัดความเร็วที่ระบบตรวจพบ ระบบจะทำการแจ้งเตือนเป็นเสียงพูดและไฟกระพริบให้ผู้ขับขี่ทำการลดความเร็วลง นอกจากนั้นระบบจะทำการบันทึกข้อมูลการขับขี่ลงใน SD card เพื่อใช้ประโยชน์ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ