ไส้หมอนจากเส้นใยกาบไผ่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วชิรวิทย์ มักอาน, สถิตคุณ เหลืองจุฑามาศ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นานทรี หุ้นเหี้ยง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

หมอนในปัจจุบันที่มีประสิทธิภาพการใช้งานดี มักมีปัญหาเรื่องความอับชื้นตามมาภายหลังจากใช้งานไปได้ระยะหนึ่ง กลุ่มของเราจึงต้องการทําไส้หมอนจากเส้นใยกาบไผ่ซึ่งหาได้ง่ายเเละเป็นเส้นใยธรรมชาติที่ช่วยลดปัญหาเรื่องความอับชื้นโดยที่ยังรับนํ้าหนักของศีรษะเเละคอได้ดี ไม่ส่งผลต่อสุขภาพขณะนอน