ไม้กวาดหยากไย่อัตโนมัติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐพงศ์ คลังทิพรัตน์, กิติพัฒน์ ลิ่มวัฒนพัฒน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วิชชุ อายุสุข

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากในปัจจุบันมนุษย์มักจะพึ่งพาเทคโนโลยีเพื่ออำนวยความสะดวกสบาย จึงต้องมีการคิดค้นอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ที่สามารถอำนวยความสะดวกหรือช่วยผ่อนแรงมาใช้ เพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ ผู้พัฒนาจึงได้คิดค้นอุปกรณ์ที่มีชื่อว่า ไม้กวาดหยากไย่ไฟฟ้า(Cobweb broom’Electric)เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการทำความสะอาดเพดานห้องขึ้นมา ซึ่งในตอนแรกจะพัฒนาการทำงานของหัวแปรงแต่เพียงอย่างเดียว แต่พบว่ายังไม่เพียงพอในการอำนวยความสะดวกอย่างเต็มประสิทธิภาพ เพราะเหตุนี้จึงได้เพิ่มการปรับขนาดของด้ามจับเข้าไปด้วยเพื่อให้สามารถเหมาะสมกับความสูงของเพดานห้องและเพื่อการจัดเก็บที่สะดวกยิ่งขึ้น