แผ่นมวลชีวภาพเพิ่มความชุ่มชื้นในดินและยับยั้งการทำลายของเชื้อราRigidoporus microporus

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนัชภร เพ็ญน้อย, พรพรรณ สีนวล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ขวัญฤดี พรมส้มซ่า, เพื่อนจิต สิงห์เผ่น

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในจังหวัดพิษณุโลกมีการปลูกต้นยางพาราเป็นจำนวนมากจึงมักประสบปัญหาการเกิดโรคและโรคที่มักจะเกิดกับต้นยางพาราก็คือโรครากขาวซึ่งเกิดจากเชื้อราRigidoporus microporus รวมทั้งหน้าดินขาดความชุ่มชื้นต้นยางพาราจึงยืนต้นตาย คณะผู้จัดทำจึงต้องการที่จะจัดทำโครงงานนี้เพื่อศึกษาสารแทนนินที่สามารถยับยั้งเชื้อรา Rigidoporus microporus ในต้นยางพาราและเพื่อศึกษาความสามารถการดูดซับนํ้าของแผ่นมวลชีวภาพ โครงงานนี้จึงได้พัฒนาแผ่นมวลชีวภาพเพื่อเพิ่มอัตราความชุ่มชื้นในหน้าดินรวมทั้งการสกัดสารแทนนินซึ่งสามารถยับยั้งเชื้อราRigidoporus microporous สาเหตุของโรครากขาวได้ โดยการนำแผ่นมวลชีวภาพมาเคลือบด้วยสารแทนนิน จากนั้นนำไปทดสอบค่าความแข็งผิวเมื่อถูกกระตุ้น ค่าการดูดซับนํ้า ค่าความแข็งในในภาวะปกติ ค่าการยับยั้งเชื้อราในต้นยางพารา