เครื่องวัดระยะห่าง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จารุพร ธนจุติพร, จตุรพร ทวีทรัพย์, ธิตาภัคร ร่มโพธิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วันชัย นราวงษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบ้านนา(นายกพิทยากร)

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ขึ้นทำให้เกิดความเสียหายที่รุนแรงไปทั่วโลก

ไม่เฉพาะแต่เรื่องการเจ็บป่วยและเสียชีวิตเท่านั้น แต่การป้องกันโดยใช้มาตรการสร้างระยะห่างทางสังคมหรือ Social Distancing