เครื่องฟอกอากาศโดยใช้ถ่าน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อภิสิทธิ์ หนูเงิน, กันต์พงษ์ ฉลาดถ้อย ฉลาดถ้อย, ณัฐดนัย อุดมทรัพย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วันชัย นราวงษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบ้านนา(นายกพิทยากร)

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

คือการนำอากาศจากภายนอกเข้ามาในเครื่องและใช้ถ่านในฟารฟอกและปล่อยออกในอากาศผ่านพัดลมด้านบน