เครื่องเพิ่มความชื้นในอากาศให้เหมาะสมกับผิวหนัง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนพร คงชุ่ม, พัชริดา ประสงค์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พัชรี ช้อนแก้ว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบ้านนา(นายกพิทยากร)

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุนี้มีสถานการณ์โควิด ทำให้หลายๆคนต้องอยู่แต่ในบ้าน เมื่อเราเปิดเครื่องปรับอากาศ ทำให้ผิดหนังเราสูญเสียความชุ่มชื้น ทางคณะผู้จัดทำจึงอยากที่จะประดิษฐ์ เครื่องเพิ่มความชื้นในอากาศให้เหมาะสมกับผิวหนัง