การศึกษาเปรียบเทียบยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราAspergillusด้วยสารสกัดหยาบจากผิวมะกรูดและใบโหระพา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชนม์นิภา รุจนวิศาล, นนทพร เสียงดัง, พัสตราภรณ์ แตงอุดม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นวศิริ ศิริรณรงค์, วิจิตรา จิตสุภา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ถั่วลิสงเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญมากอย่างหนึ่งในประเทศไทย เนื่องจากถั่วลิสงมีประโยชน์มากมาย

ทั้งทางสุขภาพและทางเศรษฐกิจ ในจังหวัดอุตรดิตถีมีการปลูกถั่วลิสงมากที่ตำบลน้ำริดและตำบลบ้านด่าน

นาขาม อำเภอเมือง ระยะเวลาเก็บเกี่ยว 80 - 110 วัน ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 6,370 บาท/ไร่ คิดเป็นผลตอบแทน

สุทธิเฉลี่ย (กำไร) 3.410- 4.388 บาท /ไร่ ราคาที่เกษตรกรขายได้ 20 - 22 บาท/กก. อย่างไรก็ตามถั่วลิสงมี

ข้อจำกัดในการดูแลหลังการเก็บเกี่ยว โดยต้องทำให้เมล็ดถั่วแห้งสนิทและเก็บไว้ในที่อุณหภูมิต่ำ ปราศจาก

ความชื้น มิเช่นนั้นผลผลิตจะเสี่ยงต่อการปนเปื้อนสารพิษอะฟลาท็อกซินจากเชื้อรา Aspergilus Flavus ได้สูง

การได้รับพิษชนิดนี้อาจส่งผลให้เกิดภาวะตาเหลืองและไม่รู้สึกอยากอาหาร ซึ่งอาการดังกล่าวเป็นสัญญาณ

ของปัญหาเกี่ยวกับตับ ในรายที่รุนแรงอาจนำไปสู่โรคมะเร็งตับหรือการทำงานของตับล้มเหลวได้

ในปัจจุบันมีสารสกัดที่สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อรา Asperillus Flavus ได้ แต่เนื่องจากสาร

สกัดที่ได้มานั้นมาจากพืชที่มีมูลค่อนข้างสูงเมื่อเทียบพริกไทยดำ1กิโลกรัมกับและมะกรูด 1 กิโลกรัม และส่วนใหญ่ยังเป็นการสกัดด้วยวิธีการที่ก่อนข้างยาก ทำให้กลุ่มคนทั่วไปไม่สามรถเข้าถึงวิธีการสกัดได้ด้วยเหตุผลดังกล่าวกลุ่มผู้จัดทำจึงได้ทำการศึกษาประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญเติบโตของ

เชื้อรา Aspergillus Flavus ในถั่วลิสง ด้วยสารสกัดหยาบที่สกัดจากใบโหระพาและผิวมะกรูค เนื่องจาก

เป็นพืชสมุนไพรไทยที่หาง่าย ราคาถูก และมะกรูดยังมีสาร B-pinene cironelal และ ciricacid ซึ่งเป็น

สารประกอบสำคัญที่ช่วยยับยั้งการเจริญเติบ โตของเชื้อจุลินทรีย์ได้ส่วนสกัดหยาบจากผิวมะกรูดสามารถ

ยับยั้งเชื้อราบางชนิดได้และด้วยวิธีการทำที่ก่อนข้างไม่ซับซ้อนทำให้กลุ่มคนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ง่าย

โดยผลการทดลองพบว่าสารสกัดหยาบจากผิวมะกรูดสามารถยับยั้งเชื้อราได้ถึง99.8453% ส่วนสารสกัดหยาบจากใบโหระพาสามารถยับยั้งได้เพียง92.2093% และเมื่อเทียบกับสารสกัดหยาบเอาทานอล95% ที่สามารถยับยั้งได้เพียง81.2110%เท่านั้น