การศึกษาเปรียบเทียบความเข้มข้นของสารละลายราส้ม ต่อการยับยั้งเชื้อรา Colletotrichum capsici ที่เป็นสาเหตุของโรคแอนแทรคโนสในพริก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

รุ่งธิดาวรรณ โอดเทิง, กมลพรรณ ใจเป็ง, ปราณปริยา บุญพึ่ง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มณิสร ข้อหน่อ, ณัฐพนธ์ ฟูใจ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้เป็นการศึกษาเปรียบเทียบความเข้มข้นของสารละลายราส้มต่อการยับยั้งเชื้อรา Colletotrichum capsici ที่เป็นสาเหตุของโรคแอนแทรคโนสในพริก เพื่อศึกษาความสามารถในการยับยั้งเชื้อรา C.capsici ของสารละลายราส้ม และศึกษาความเข้มข้นของสารละลายราส้มที่สามารถยับยั้งเชื้อรา C.capsici ได้ดีที่สุด โดยใช้วิธี disc diffusion method ทดสอบ โดยการนำสารละลายราส้ม 5 ความเข้มข้นได้เเก่ ความเข้มข้น 0.02%w/v,0.04%w/v,0.06%w/v,0.08 %w/v เเละ 0.10%w/v หยดบน paper disc 5 ตำแหน่งบนจานเพาะเชื้อที่ได้ป้ายเชื้อ C.capsici ไว้เเล้ว บ่มไว้เป็นเวลา 24 ชั่วโมงที่อุณหภูมิห้อง จากนั้นสังเกตุบริเวณยับยั้ง และวัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของบริเวณยับยั้งแต่ละตำแหน่งจากนั้นนำมาคำนวณและเปรียบเทียบขนาดบริเวณยับยั้งของเเต่ละความเข้มข้น โดยความเข้มข้นของสารละลายที่ทำให้เกิดบริเวณยับยั้งมากที่สุดจะสามารถยับยั้งเชื้อรา C.capsici ได้ดีที่สุดและจากสมมติฐานคาดว่าความเข้มข้น 0.10%w/v จะสามารถยังยั้งเชื้อรา C.capsici ได้ดีที่สุด