การศึกษาไมโครพลาสติกในแหล่งแม่น้ำน่านบริเวณอำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

มลวิพา ศิลป์พรมอาจ, ภัทรธิดา วิริยอมร, พลอยไพลิน ทะสา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นวศิริ ศิริรณรงค์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ไมโครพลาสติกเป็นสารก่อมลพิษชนิดหนึ่งที่สร้างความร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งทำให้เกิดผลเสียต่อระบบนิเวศและมนุษย์ ไมโครพลาสติกยังไม่ถูกศึกษามากนักในแหล่งน้ำจืด อย่างไรก็ตาม หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าขณะนี้ไมโครพลาสติกได้ครอบคลุมแหล่งที่อยู่อาศัยทุกประเภทบนโลกแล้ว การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจไมโครพลาสติกในแม่น้ำน่าน ซึ่งเป็นแม่น้ำสายสำคัญสายหนึ่งของประเทศไทยที่ยังไม่ได้มีการศึกษาเกี่ยวกับไมโครพลาสติก โดยผู้วิจัยได้ทำการศึกษาหาไมโครพลาสติกในแหล่งแม่น้ำน่านโดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบจับโดยตรงด้วยเครื่องเก็บน้ำตัวอย่างแบบแนวนอนและนำ KOH มาใช้ในการสลายสารอินทรีย์ที่ปนเปื้อนอยู่ในน้ำตัวอย่างก่อนที่จะนับไมโครพลาสติกภายใต้กล้องจุลทรรศน์ ผลการวิจัยพบไมโครพลาสติกจำนวน 36 ชิ้นจากการสุ่มตัวอย่างน้ำ 8 ลิตร หรือ 4,500 ชิ้นต่อลูกบาศก์เมตร โดยชนิดของไมโครพลาสติกที่พบเป็นหลักคือเส้นใยสีน้ำเงิน ซึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลางน้อยกว่า 0.1 มม. ซึ่งคาดว่ามาจากเชือกไนล่อน