เครื่องเปลี่ยนขยะเปียกสู่ดินปลูก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

หทัยรัตน์ จุฬารมย์, อนัญญา เรืองศรี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สาลินี สัจจะเขตต์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนน้ำพองศึกษา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประดิษฐ์และศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องเปลี่ยนขยะเปียกสู่ดินปลูก โดยมีอุปกรณ์หลักคือ มอเตอร์หมุนใบพัดเกลียวและพัดลมทำความร้อน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปลี่ยนขยะอินทรีย์ภายในครัวเรือนให้กลายเป็นดินปลูก ลดการหมักหมมของขยะซึ่งเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรค ซึ่งขยะเปียก ได้แก่ เศษผัก เศษเปลือกผลไม้ รวมไปถึงเศษอาหารต่างๆ ยกเว้น เปลือกหอย กระดูกแข็ง หรือเศษอาหารที่มีความแข็งมากๆ โดยนำเข้าสู่ตัวเครื่องผ่านช่องใส่เศษอาหาร จากนั้นเศษต่างๆจะไหลลงสู่ท่อเหล็กปั่นอาหารซึ่งภายในมีใบพัดเกลียวที่หมุนด้วยมอเตอร์ และมีท่อสำหรับพัดลมทำความร้อนเพื่อนำความร้อนลงสู่ท่อเหล็ก เพื่อช่วยให้เกิดการระเหยน้ำของเศษอาหารเกิดความแห้งกรอบย่อยสลายให้มีขนาดที่เล็กลงได้

ผลการศึกษาพบว่าเครื่องเปลี่ยนขยะเปียกเป็นดินปลูกมีประสิทธิภาพในการทำงานได้ตามวัตถุประสงค์ คือ สามารถเปลี่ยนขยะเปียกเป็นดินปลูกได้ โดยใช้เวลาในการเปลี่ยนขยะเปียกปริมาณ 0.3 กิโลกรัมได้ในระยะเวลา 3 ชม. ซึ่งหากเพิ่มปริมาณอาหารที่มากขึ้นจะทำให้ระยะเวลาในการทำงานของเครื่องพิ่มมากขึ้น เครื่องนี้มีแนวทางในการพัฒนาให้สมบูรณ์ขึ้นโดย 1.เปลี่ยนวัสดุใช้ทำใบพัดเกลียวให้มีความคมมากขึ้น 2.ใช้ระบบการควบคุมการทำงานของเครื่องด้วยบอร์ด Arduino เพื่อควบคุมอุณหภูมิและความเร็วของการหมุนใบพัดเกลียว 3.พัฒนาให้สามารถใช้ได้กับแหล่งพลังงานสะอาดเช่น โซลาร์เซลล์