เครื่องรับซื้อขวดพลาสติกระบบอัตโนมัติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กรุณา ศิริบุรี, ณัฏฐ์ชานันท์ พันภักดี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศรัณย์ธร อินทศิริ, สาลินี สัจจะเขตต์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนน้ำพองศึกษา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากโรงเรียนน้ำพองศึกษาเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ มีนักเรียนจำนวนมาก ในแต่ละวันนักเรียนมีการซื้อน้ำดื่มขวดในปริมาณมาก ส่งผลให้ปริมาณขยะประเภทขวดพลาสติกสะสมเพิ่มจำนวนขึ้น ถึงแม้ว่าทางโรงเรียนจะมีโครงการรับซื้อขวดพลาสติกเปล่าคืนแต่ด้วยความยุ่งยากในการซื้อ และช่วงเวลาในการเปิดรับซื้อของทางโรงเรียนมีช่วงเวลาที่จำกัด ทำให้นักเรียนไม่ให้ความสนใจในการนำขวดมาขายคืนแก่งานสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน ปัญหาขยะขวดพลาสติกในโรงเรียนจึงยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นทางกลุ่มของผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะแก้ปัญหานี้อย่างจริงจังโดยได้ทำการสอบถามนักเรียนภายในโรงเรียนถึงแนวทางในการแก้ปัญหาดังกล่าว พบว่า หากทางโรงเรียนจัดหาช่องทางการขายขวดคืนที่สะดวก ง่ายและเปิดตลอดเวลาได้จะทำให้มีความสนใจในการนำขวดมาขายคืนมากขึ้น ทางกลุ่มผุ้ศึกษาจึงได้ออกแบบและสร้างตู้รับซื้อขวดพลาสติกใช้แล้วในโรงเรียน โดยนำเทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยในการคัดแยกขวดและคำนวณราคารับซื้อ ทั้งนี้นักเรียนที่ต้องการจะขายขวดจะต้องทำการลงทะเบียนเข่้าสู่ระบบสมาชิก แล้วจะได้รับรหัสสมาชิกเพื่อนำมาใช้ในการขายทุกครั้ง โดยสามารถสะสมยอดการขายผ่านตู้รับซื้อขวด เมื่อยอดสะสมของเงินที่ขายขวดพอตามความต้องการแล้ว นักเรียนจะสามารถถอนออกมาได้ผ่านระบบการจ่ายเหรียญของตู้ อัติโนมัติได้เลย