เซลล์ผิวใบไม้ที่มีปฏิกิริยากับเชื้อโรค

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชลธิชา สะสม, อนุสรา อดทน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุธารัตน์ อนุกูลประเสริฐ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนน้ำพองศึกษา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เป็นการศึกษาเซลล์ใบไม้ที่ทำปฏิกิริยากับเเบคทีเรีย สังเกตจากการที่ต้นไม้มีใบสีเหลืองที่เกิดจากการได้รับเเบคทีเรียจาดิน