แผ่นฟิล์มชีวภาพจากกากมะพร้าว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ทีปกร โตศักดิ์, กฤต​ยา​ พันธุ์​แพง​, พิชชาอร ณ ลำปาง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ขัติยา ปิยะรังษี, เฉลิมเกียรติ เพ็ชรภู่

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การจัดทำโครงงานเรื่อง แผ่นฟิล์มชีวภาพจากกากมะพร้าว มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมในการผลิตและศึกษาคุณสมบัติในการยืดหยุ่นและย่อยสลายของแผ่นฟิล์มชีวภาพจากกากมะพร้าว โดยในการทำโครงงานในครั้งนี้ ทางผู้จัดทำได้แบ่งขั้นตอนในการทดลองออกเป็น 4 ตอน ดังนี้ (1) การสกัดเซลลูโลสจากกากมะพร้าวในโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ความเข้มข้นแตกต่างกัน โดยแบ่งเป็นความเข้มข้นร้อยละ 10 20 และ 30 พบว่า การสกัดเซลลูโลสที่ความเข้มข้นร้อยละ 10 ทำให้ได้ปริมาณเซลลูโลสมากที่สุด (2) การสังเคราะห์ Carboxymethyl Cellulose (CMC) โดยใช้กรดคลอโรอะซิติก จากการทดลองตอนที่ 2 พบว่า เซลลูโลสจากกากมะพร้าวที่สกัดโดยโซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้นร้อยละ 10 ได้ปริมาณ CMC มากที่สุด (3) หาความเข้มข้นของโซเดียมไฮดรอกไซด์ในการสกัดเซลลูโลสจากกากมะพร้าวที่เหมาะสมในการขึ้นรูปฟิล์มโดยการนำไปทดสอบความยืดหยุ่นด้วยเครื่องทดสอบแรงดึงและแรงกด พบว่า กากมะพร้าวที่สกัดโดยโซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้นร้อยละ 30 มีความยืดหยุ่นมากที่สุด (4) ทดสอบการย่อยสลายของแผ่นฟิล์มชีวภาพ จากการทดลองพบว่า แผ่นฟิล์มชีวภาพพบว่า แผ่นฟิล์มจากกากมะพร้าวที่สกัดโดยโซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้นร้อยละ 30 มีประสิทธิภาพในการย่อยสลายมากที่สุด