แอปพลิเคชันการบริหารจัดการทรัพยากรและกระบวนการทำงานของเกษตรกร

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธราเทพ เดชะผล, คุณานนต์ อินทรพล, พิมพ์ชนก แดงสุวรรณ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

รุ่งกานต์ วังบุญ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ข้าว เป็นอาหารหลักของคนไทยและประชากรกว่าครึ่งโลก ใน 1 ปี คนไทยบริโภคข้าว 10 ล้านตันต่อปี รวมทั่วโลกแล้วบริโภคกว่า 480 ล้านตันต่อปี ซึ่งเฉลี่ยแล้วในแต่ละปีมีความแปรปรวนของสภาพอากาศได้สร้างความเสียหายให้แก่พื้นที่เพาะปลูกข้าว 7.09 ล้านไร่ ในประเทศไทยมีชาวนากว่า 4.9 ล้านครัวเรือนที่ต้องพึ่งสภาพภูมิอากาศเป็นปัจจัยอันดับที่ 1 ในการทำนาและดำรงชีวิต ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบอย่างรุนแรงทั่วโลก(Climate change)รวมถึงการปลูกข้าวในประเทศไทย ชาวนาต้องอาศัยจากประสบการณ์และลองผิดลองถูกนับไม่ถ้วนเพื่อเผชิญกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสภาพอากาศแปรปรวนที่รุนแรงขึ้น ทำได้เพียงพยุงชีวิตให้ดำรงอยู่ได้ต่อไป กลุ่มผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนา “ แอปพลิเคชันการบริหารจัดการทรัพยากรและกระบวนการทำงานของเกษตรกร ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาและพัฒนาการพยากรณ์อากาศด้วยApplication Programming Interface (API) ที่สามารถพยากรณ์ด้วยความแม่นยำ เพื่อนำไปใช้ประมวลผลต่อในแอปพลิเคชัน (2) เพื่อศึกษาและพัฒนาแอปพลิเคชันพยากรณ์สภาพอากาศด้วยปัญญาประดิษฐ์มาประมวลผลรายงานผลให้แก่ชาวนาและแสดงวิธีป้องกัน (3) เพื่อทำการทดลองหาโมเดลของปัญญาประดิษฐ์ที่จะสามารถตรวจหาโรคในข้าวเพื่อนำไปใช้ประมวลผลต่อในอัลกอริทึมการตรวจหาโรคในข้าวได้ถูกต้องที่สุด (4) เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาแอปพลิเคชันที่ต่อยอดไปใช้ได้จริง ซึ่งชาวนาจะสามารถใช้แอปพลิเคชันได้เองทุกที่ทุกเวลา และนำไปสู่การช่วยให้ชาวนารับมือได้ล่วงหน้า เพื่อลดความสูญเสียทรัพยากรในอนาคต

โดยทางผู้วิจัยจะมีการทำงานแบ่งออกเป็น 2 ระยะการทำงาน 1.ระบบในการแจ้งเตือนเมื่อมีสภาพอากาศรุนแรงแบบRealtime โดยจะมี การพยากรณ์อากาศล่วงหน้า โดยมีอุณหภูมิ ความชื้นในอากาศ และปริมาณน้ำฝน ด้วยการดึง API มาจากแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ พร้อมทั้งให้คำแนะนำ วิธีการแก้ไข การป้องกันกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในแต่ละบริเวณของแปลงนาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด และยังมีฟังก์ชันการตรวจสอบโรคข้าว ทางผู้วิจัยได้เรื่อง Library ของปัญญาประดิษฐ์ในเทคนิคการประมวลผลภาพ (Image Processing) เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่สามารถนําภาพมาประมวลผลผ่านกระบวนการ โดยการทําให้ภาพมีความคมชัดมากขึ้น การกําจัดสัญญาณรบกวนออกจากภาพ หรือการแบ่งส่วนของวัตถุเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงปริมาณไปวิเคราะห์ จากนั้นจึงทำการต่อยอดด้วยการพัฒนาอัลกอริทึมการคัดแยกโรคข้าวตามฐานข้อมูลในการแบ่งแยกโรคข้าว โดยอาศัยจากการตรวจจับกับการประมวลผลรูปภาพด้วยปัญญาประดิษฐ์ จนได้ออกมาเป็น 5 ระบบที่ใช้ Library ของปัญญาประดิษฐ์ที่แตกต่างกัน โดยนำมาทำการทดลองเพื่อหาระบบที่ดีที่สุด จะสามารถตรวจจับและประมวลผลรูปภาพ เพื่อนำไปใช้ประมวลต่อไปในอัลกอริทึมการแยกโรคข้าวได้ถูกต้องมากที่สุด 2.ฟังก์ชันศูนย์รวมการแลกเปลี่ยนสินค้า อุปกรณ์ หรือจะเป็นผลผลิตของชาวนา ที่จะสามารถมาพูดคุย ซื้อขาย และแลกเปลี่ยนความคิดกันได้

ทางผู้วิจัยคาดว่า จะช่วยให้เกษตรกรที่ใช้งาน สามารถยกระดับกระบวนการจัดการและวางแผนการทำนาได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดการสิ้นเปลืองทรัพยากรการปลูกข้าว ด้วยการแจ้งเตือนข้อมูลที่สำคัญ อย่างสภาพอากาศที่เป็นปัจจัยอันดับ 1 ที่มีผลต่อเกษตรกรในการทำนา ซึ่งหากเกษตรกรสามารถรู้ และคาดคะเนสภาพอากาศได้อย่างแม่นยำก็จะสามารถจัดการวางแผนได้อย่างมีประสิทธฺภาพ พร้อมทั้งมีระบบการให้คำแนะนำ วิธีการป้องกัน และวิธีการแก้ไขที่ถูกต้องและเหมาะสมต่อสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น และยังมีระบบศูนย์รวมการแลกเปลี่ยนสินค้า อุปกรณ์ หรือจะเป็นผลผลิตของชาวนา ที่จะสามารถมาพูดคุย ซื้อขาย และแลกเปลี่ยนความคิดกันได้