การพัฒนาวัสดุโฟมยางพาราผสมอนุภาคเงินนาโนเพื่อยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย S. aureus และ E. coli

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศศิธร รักษ์ทอง, วิศรุตา บุตรบุรี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กรกนก อุบลชลเขต

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม (โครงการ วมว.-ม.ทักษิณ)

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การสังเคราะห์วัสดุโฟมยางพาราผสมอนุภาคเงินนาโนเพื่อยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย S. aureus และ E. coli เป็นโครงงานที่ใช้อนุภาคเงินนาโนที่ได้มาจากการสังเคราะห์ด้วยวิธี green synthesis หรือวิธีการสังเคราะห์สีเขียวซึ่งการสังเคราะห์โดยวิธีนี้จะใช้สารสกัดจากธรรมชาติมาสังเคราะห์จึงปลอดภัยกว่าการใช้สารเคมี โดยนำอนุภาคเงินนาโนที่สังเคราะห์เรียบร้อยแล้วมาผสมในขั้นตอนการผลิตโฟมยางพารา ซึ่งหลังจากสังเคราะห์วัสดุโฟมยางพาราแล้วจะนำมาทดสอบฤทธิ์การยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย S. aureus และ E. coli ซึ่งเป็นแบคทีเรียแกรมบวกและแกรมลบตามลำดับ ซึ่งโฟมยางพาราที่ได้จะสามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย S. aureus ได้ดีกว่าเนื่องจากแบคทีเรียE. coli เป็นแบคทีเรียแกรมลบจะมีผนังเซลล์ที่บางกว่าแบคทีเรียแกรมบวกจึงสามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย E. coli ได้ดีกว่า S. aureus และจากการทำโครงงานนี้ผู้วิจัยสนใจที่จะนำโฟมยางพาราที่ได้ไปพัฒนาต่อเป็นเบาะรองนอนสำหรับผู้ป่วยเด็กติดเตียง เนื่องจากผู้ป่วยเด็กติดเตียงนั้นเสี่ยงที่จะเกิดแผลกดทับและเสี่ยงที่จะติดเชื้อแบคทีเรียต่างๆได้ง่าย ดังนั้นการผลิตเบาะรองนอนจากโฟมยางพาราที่ผสมอนุภาคเงินนาโนจะช่วยลดความเสี่ยงเหล่านี้