การศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารสกัดจากใบรางจืด ใบพลูคาวและใบหมี่ เพื่อต้านเชื้อแบคทีเรีย Xanthomonas axonopodis pv. citri ที่ก่อให้เกิดโรคแคงเกอร์ในมะนาว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศุภสุตา พัฒนาสิทธิเสรี, จณิสตา อนันตผล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ทิชากร สัตย์จริง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

มะนาวเป็นหนึ่งในพืชตระกูลส้มที่ได้รับความต้องการสูงตลอดทั้งปี โดยโรคแคงเกอร์เป็นปัญหาอันดับหนึ่งที่ส่งผลให้ผลผลิตของมะนาวลดลง โรคแคงเกอร์เกิดจากแบคทีเรีย Xanthomonas axonopodis pv. Citri ในการป้องกันและกำจัดโรคแคงเกอร์ทำได้โดยการฉีดพ่นสารเคมีคอปเปอร์ไฮดรอกไซด์ให้แก่ต้นที่เป็นโรค ซึ่งอาจทำให้เกิดการตกค้างของสารเคมีได้ ในปัจจุบันสมุนไพร เป็นแนวทางสำหรับเกษตรกรในการลดการใช้สารเคมีเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับผลผลิต และสิ่งแวดล้อม โดยสมุนไพรรางจืด พลูคาว และหมี่เหม็น มีสรรพคุณในการยับยั้งแบคทีเรีย อีกทั้งยังมีสารกลุ่มฟีนอลิกและฟลาโวนอยด์ที่สามารถยั้บยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อเชื้อแบคทีเรียได้อีกด้วย จากเหตุผลข้างต้น ทางคณะผู้จัดทำจึงมีแนวคิดที่จะศึกษา และพัฒนาสารสกัดหยาบจากสมุนไพร ใบรางจืด ใบพลูคาว หรือใบหมี่ ให้มีประสิทธิภาพที่เทียบเท่าหรือใกล้เคียงกับสารเคมี ซึ่งคณะผู้จัดทำมีความมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงงานฉบับนี้จะเป็นแนวทางในการใช้สารสกัดจากสมุนไพร แทนการใช้สารเคมีคอปเปอร์ไฮดรอกไซด์ที่ใช้ในการต้านเชื้อแบคทีเรีย Xanthomonas campestris pv. citri ที่ก่อให้เกิดโรคแคงเกอร์ เพื่อลดการเกิดสารเคมีตกค้างในต้นมะนาว