การศึกษาการทำผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตที่มีส่วนผสมของผลคามู คามูสำหรับเสริมวิตามิน ซี

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภูริณัฐ เหลืองอรุณ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เพชรชรี รักษาศรี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาการเพาะเลี้ยงเชื้อคีเหิร์และแปรรูปผงคามู คามูเพื่อทำโยเกิร์ตเสริมวิตามินซีโดยใช้หัวเชื้อคีเฟอร์เป็นตัวทำโยเกิร์ตทำการพัฒนาโยเกิร์ตเสริมวิตามินซี 5 สูตรที่มีส่วนประกอบของอัตราส่วนผงคามู คามู(g):โยเกิร์ต(ml) ดังนี้ 50:100 100:100 150:100 200:100 และ 250:100 โดยนำไปประเมินทางประสาทสัมผัสโดยวิธี 9-point Hedonic scale ใช้ผู้ประเมิน 30 คน