การศึกษาการทำไบโอพลาสติกจากแป้งข้าวโพดผสมแป้งมันสำปะหลังร่วมกับน้ำยางพารา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชัยภัทร บุญยะรัตศิริ, รุจาภา วงศ์รัตน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศุภาวรรณ ห่วงช้าง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานการศึกษาการทำพลาสติกชีวภาพจากแป้งข้าวโพดแป้งมันสำปะหลังร่วมกับน้ำยางพารา มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของแป้งข้าวโพด แป้งมันสำปะหลังและน้ำยางพาราในการขึ้นรูปเป็นพลาสติกชีวภาพ และ เพื่อศึกษาคุณสมบัติของพลาสติกชีวภาพจากแป้งข้าวโพด แป้งมันสำปะหลังและน้ำยางพารา ซึ่งได้แนวคิดจากปัญหาขยะตกค้างมีอัตราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งขยะตกค้างส่วนใหญ่ก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากพลาสติก แม้ว่ามีหลายหน่วยงานพยายามจะรณรงค์การลดใช้พลาสติก แต่พลาสติกก็ยังคงมีความจำเป็นต่อการใช้ชีวิตประจำวัน

ดังนั้น คณะผู้จัดทำจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการทำพลาสติกที่ย่อยสลายได้ ซึ่งทำจากแป้งข้าวโพด แป้งมันสำปะหลัง และน้ำยางพารา โดยนำแป้งข้าวโพด แป้งมันสำปะหลัง และน้ำยางพารา ผสมกันกับกรดฟอร์มิก และ กรีเซอรอล ในความร้อน 80ºc ผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนำไปขึ้นรูป ซึ่งอัตราส่วนแป้งข้าวโพด แป้งมันสำปะหลัง และน้ำยางพารา จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ เพื่อศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมในการขึ้นรูปเป็นพลาสติกชีวภาพ โดยตรวจสอบจากค่าความถ่วงจำเพาะของพลาสติก สมบัติการดึงยืด สมบัติการดูดซับน้ำและพองตัว และสมบัติทางไฟฟ้าของพอลิเมอร์

ซึ่งผู้จัดทำมีจุดมุ่งหวังให้เกิดการสร้างมูลค่าจากแป้งมันสำปะหลัง แป้งข้าวโพดและยางพาราให้เกิดเป็นพลาสติกชีวภาพที่มีคุณภาพและสามารถนำมาใช้งานได้จริง และพัฒนาคุณสมบัติของพลาสติกชีวภาพจากแป้ง