การศึกษาการทดแทนแป้งมันสำปะหลังด้วยแป้งกล้วยในเม็ดไข่มุกเพื่อสุขภาพ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สิริกร แสงจันทร์, ฤทัยชนก แสงเงินอ่อน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุกัญญา กล่อมเกลี้ยง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปริมาณแป้งทนต่อการย่อย และศึกษาการยอมรับทางประสาทสัมผัสของเม็ดไข่มุกจากแป้งกล้วย โดยเริ่มจากการทำเม็ดไข่มุก ด้วยการนำแป้งมันสำปะหลังและแป้งกล้วยอัตราส่วน 1 : 0, 3 : 1, 1 : 1, 1 : 3 และ0 : 1 ผสมให้เข้ากัน จากนั้นนำน้ำ 100 มิลลิลิตร และน้ำตาล 50 กรัม ไปต้ม เมื่อเดือดแล้วแบ่งแป้งเป็น 3 ส่วนค่อย ๆ เทแป้งทีละส่วนใส่ลงไปในน้ำเชื่อมคนให้เข้ากันแล้วปั้นเป็นเม็ดกลม หลังจากนั้นนำเม็ดไข่มุกที่ได้ไปต้มในน้ำเดือดเป็นเวลา 15 นาที จนไข่มุกสุก ทำซ้ำการทดลองละ 3 ครั้ง แล้วทำการทดสอบการทนต่อการย่อยโดยวิธีการดัดแปลงจากวิธี AOAC โดยทำการชั่งตัวอย่าง 100 มิลลิกรัม และศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อเม็ดไข่มุก ทั้งหมด 5 ตัวอย่าง ด้วยผู้ทดสอบที่ไม่ผ่านการฝึกฝนจำนวน 30 คน โดยใช้แบบทดสอบความชอบแบบเสกล 9 ระดับ (9-point-hedonic-scale) โดยคาดว่าแป้งมันสำปะหลัง และแป้งกล้วยในอัตราส่วนที่ต่างกันน่าจะมีผลต่อปริมาณแป้งที่ทนต่อการย่อยที่แตกต่างกัน และไข่มุกจากแป้งกล้วยน่าจะมีการยอมรับทางประสาทสัมผัสทางกายภาพคล้ายคลึงกับเม็ดไข่มุกจากแป้งมันสำปะหลัง