การศึกษาประสิทธิภาพในการย้อมเซลล์พืชด้วยสีสกัดธรรมชาติจากพืชกลุ่มแคโรทีนอยด์ที่พบในท้องถิ่น

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พิชชาภา ด้วงสุด, มณีรตน์ หนูขำ, นรกมล หอพัฒนาวุฒิวงศ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

คนึงนิตย์ ไชยมณี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของการย้อมสีเซลล์พืชด้วยสีย้อมธรรมชาติจากพืชกลุ่มแคโรทีนอยด์ในท้องถิ่นที่สามารถทดแทนสีสังเคราะห์ซึ่งมีราคาแพงและอาจเป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม โดยคัดเลือกพืชที่มีอยู่ในท้องถิ่น 3 ชนิด ได้แก่ ดาวเรือง (Tagetes erecta L. ) เปลือกฟักข้าว (Momordica cochinchinensis (Lour.) Spren) และดอกเเคเเสด (Spathodea campanulata P. Beauv.) สกัดสีโดยใช้ตัวทำละลายระหว่าง Ethyl Alcohol 95% และ Acetone ที่มีอัตราส่วน 3: 7, 5: 5 และ 7: 3 ศึกษาประสิทธิภาพโดยสีที่สกัดได้ นำมาย้อมเซลล์พืชเพื่อส่องดูโครงสร้างของเซลล์พืช ผ่านกล้องจุลทรรศน์ จากนั้นวัดด้วยเครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ เปรียบเทียบค่าการดูดกลืนเเสงและวิเคราะห์ค่าแคโรทีนอยด์ ผลการทดลองพบว่าดาวเรืองในอัตราส่วน 3: 7 สามารถย้อมเนื้อเยื่อพืชได้อย่างชัดเจนที่สุด โดยมีความเป็นกรดที่ pH 3.56 และมีปริมาณแคโรทีนอยด์สูงสุด ซึ่งประสิทธิภาพของสีย้อมที่ได้ ให้การติดสีได้ใกล้เคียงกับสีสังเคราะห์ (สีไอโอดีน)