กล่องเก็บอาหารพลังงานสะอาด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กัณฑีรานุช คำหนู, กัญธรส แอสบิลลี่

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จุฬาพร แก้วเซ่ง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากเวลาเรานำอาหารไปทานนอกสถานที่มักจะพบปัญหาเช่น อาหารร้อนที่บรรจุมามีอุณหภูมิเย็นลงทำให้อาหารเสียรสชาติ และอาหารเย็นจำพวกไอศกรีมที่บรรจุมามอุณหภูมิสูงขึ้นทำให้หลอมเหลว ไม่สามารถคงสภาพเดิมได้หรือเรียกง่ายๆว่าละลาย นอกจากกนี้ปัญหานี้ยังพบกับคนบางกลุ่มที่สั่งอาหารทางออนไลน์หรือ “เดลิเวอรี่” ถ้าตำแหน่งของลูกค้านั้นอยู่ไกลจากตำแหน่งของร้านอาหารที่สั่ง ก็จะทำให้เกิดปัญหาอาหารที่สั่งมาเสียรสชาติจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิของอาหาร ทางกลุ่มของพวกเราจึงได้ประดิษฐ์กล่องอาหารชนิดพิเศษขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์กับปัญหาข้างต้น โดยการประดิษฐ์กล่องที่ใช้พลังงานจากโซลาร์เซลล์ขึ้นมาเพื่อผลิตกระแสไฟฟฟ้าที่จะสร้างพลังงานในการเก็บอุณหภูมิของอาหาร