กล่องดูดความชื้นในอากาศรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ดรัณภพ แซ่อั้ง, พงศ์นริศร์ ไชยบุญ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อาภาศรี ชุ่มชื่น

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

Plant pot หรือกระถางต้นไม้ เป็นภาชนะที่มีปากกว้าง รูปแบบต่างๆ ใช้สําหรับปลูกต้นไม้หรือใส่น้ําทํามา จากดินหรือพลาสติกหรือเซรามิก มีรูระบายน้ําที่ก้น และมีถาดรองรับน้ําเข้าชุดกัน ขนาดรูปทรง และสีสันแตกต่าง กันไปตามความนิยมใช้สําหรับตกแต่งสภาพภายในอาคารให้สวยงามเพิ่มขึ้น ซึ่งการปลูกต้นไม้นั้นบางชนิดไม่ จําเป็นต้องรดน้ําในปริมาณมากและบ่อยครั้ง เช่น ต้นอากาเว่ปากนกแก้ว ต้นกระบองเพชรพันธ์ต่าง ๆ

คนที่ทํางานในออฟฟิศหรือในห้องปรับอากาศบางคนจะปลูกต้นไม้ไว้บนโต๊ะทํางาน เพื่อความสวยงามดู สบายตา แต่อาจจะไม่ค่อยมีเวลาในการรดน้ําต้นไม้ กลุ่มของพวกเราจึงได้หาวิธีการแก้ไขปัญหานี้ และได้สังเกตเห็น ห้องที่เปิดเครื่องปรับอากาศ เมื่อเปิดให้อุณหภูมิในห้องต่ํากว่านอกห้องมาก ๆ จะมีไอน้ํามาเกาะที่ผิวกระจก และ ภายในห้องส่วนใหญ่จะใช้เครื่องดูดความชื้นเพื่อแก้ไขปัญหานี้ โดยการดูดอากาศชื้นเข้าสู่ภายในตัวเครื่องขจัด ความชื้นผ่านแผงคอยล์เย็น เพื่อกลั่นอากาศชื้นให้กลายเป็นหยดน้ํา กลุ่มของเราจึงอยากจะนําหลักการทํางานของ เครื่องดูดความชื้นไปใส่ในกระถางต้นไม้ เพื่อให้กระถางสามารถควบแน่นความชื้นในอากาศเป็นหยดน้ําและนําไป เลี้ยงต้นไม้ได จากการที่ได้ศึกษาเรื่องของกระถางต้นไม้ และ เครื่องดูดความชื้น ทางคณะผู้จัดทําจึงมีความคิดจะ ประดิษฐ์กระถางต้นไม้ที่สามารถดูดความชื้นในอากาศได้ด้วย ซึ่งจะมีประโยชน์สําหรับคนที่ทํางานในออฟฟิศและ ปลูกต้นไม้แต่ไม่มีเวลารดน้ําต้นไม้ นอกจากนี้ยังช่วยลดการใช้ทรัพยากรน้ําอีกด้วย

กระถางต้นไม้ดูดความชื้น เป็นโครงงานที่สร้างกระถางต้นไม้ให้สามารถดูดความชื้นจากอากาศที่อยู่ รอบตัวเรา และสามารถควบแน่นกลายเป็นหยดน้ําโดยใช้หลัการของเครื่องดูดความชื้น แลว้ หยดน้ํานั้นสามารถ นํามารดน้ําต้นไมไ้ด้อีกด้วย