โครงงานสำรวจไมโครพลาสติกจากท้องตลาด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธรรม์นภัส พันธุ์แก้ว, พนิตา ทุมสุวรรณ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ผกากรอง โยธารักษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เป็นการสำรวจไมโครพลาสติกจากสัตว์ทะเลที่กินเป็นประจำตามท้องตลาด