โครงงานศึกษาลักษณะการเคลื่อนที่ การกระจายตัว และค่าพลังงานของหยดน้ำ บนพื้นผิวตกกระทบที่แตกต่างกัน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

โชติกา ทองนาค, กัญญาวีร์ ศุภพันธุ์มณี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ซัลวาณีย์ เจ๊ะมะหมัด, ปาริดา โชติเชย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในชีวิตประจำวันสามารถพบเห็นสิ่งต่าง ๆ เคลื่อนที่มากมาย เช่น รถยนต์แล่นไปมา ลมพัด น้ำไหล โลกหมุนรอบตัวเองและหมุนรอบดวงอาทิตย์ การเคลื่อนที่ของดวงดาวและดาราจักรต่าง ๆ ในเอกภพ หรือแม้แต่การเคลื่อนที่ของมนุษย์ จากตัวอย่างดังกล่าวนี้แสดงให้เห็นว่าวัตถุต่าง ๆ มีการเคลื่อนที่ ไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนที่ด้วยตัวเองหรือมีสิ่งใดมากระทำ จึงได้ศึกษาลักษณะการเคลื่อนที่ การกระจายตัว และค่าพลังงานของหยดน้ำบนพื้นผิวตกกระทบที่แตกต่างกัน 2 ชนิด และมีการศึกษาลักษณะทางกายภาพของหยดน้ำที่ตกกระทบในหลาย ๆ ด้าน เช่น ความเร็วของหยดน้ำที่ตกกระทบ ขนาดของหยดน้ำ และมวลของหยดน้ำ ซึ่งมีการใช้ขวดและสายน้ำเกลือในการปล่อยหยดน้ำให้ตกกระทบบนพื้นผิวอะลูมิเนียมฟรอยด์แบบเรียบและแบบขรุขระจำนวน 15 หยด ในระดับความสูง 20 25 30 35 และ 40 เซนติเมตร พร้อมบันทึกวิดีโอและวิเคราะห์ผลในโปรแกรม Tracker เพื่อหา ค่าต่าง ๆ และลักษณะการเคลื่อนที่ของหยดน้ำ ซึ่งจากการทดลองลักษณะการเคลื่อนที่เป็นการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ อีกทั้งหลังจากหยดน้ำตกกระทบพื้นผิว จะเห็นได้ว่า พื้นผิวแบบเรียบจะมีการกระจายตัวของหยดน้ำมากกว่าพื้นผิวแบบขรุขระ นอกจากนี้ค่าพลังงานศักย์และพลังงานจลน์จะเพิ่มขึ้นจะเพิ่มขึ้นตามความสูงในการปล่อยหยดน้ำ