โครงงานเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารที่มีผลต่อการจับตัวของน้ำยางพารา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปีใหม่ คงวัฒนานนท์, เมธาสิทธิ์ เพชรศรีช่วง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธิยาภรณ์ ศรีเมือง, ซัลวาณีย์ เจ๊ะมะหมัด

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เป็นโครงงานที่ศึกสารเกี่ยวกับสารเคมีที่ทำให้น้ำยางแข็งตัว