ตู้อบลมร้อน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กษิดิ์เดช สวัสดิสาร, ธนกฤต อิ้ววังโส, รัตตัญญู ถิ่นพระบาท

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จันทร์ทิพย์ จุลศักดิ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

สภาพอากาศของประเทศไทยมีความแปรปรวนทำให้มีฝนตกตลอดทั้งปี ซึ่งเป็นปัญหาสำหรับผู้ที่สวมใส่รองเท้าผ้าใบในการทำกิจกรรรมที่ต้องเดินตามทางเท้าที่มีน้ำขังหรือน้ำไหลผ่าน เช่น การไปโรงเรียน การทำงานที่โรงงานหรือสถานที่ที่ต้องทำงานในที่โล่งกลางแจ้ง เมื่อมีฝนตกจะทำให้รองเท้าเปียกหรือชื้นมากและเกิดกลิ่นเหม็นอับเนื่องจากในสภาพความชื้นมากแบคทีเรียจะเจริญเติบโตได้ดี นักเรียนนักศึกษาที่พักหอพักหรือผู้ที่ทำงานโรงงาน ไม่สามารถตากรองเท้าในช่วงเวลาสั้นๆเพราะสภาพอากาศและพื้นที่จำกัดมาก ทางผู้จัดทำเล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจึงต้องการศึกษาและประดิษฐ์ตู้อบรองเท้าลมร้อนที่สามารถอบรองเท้าได้มากที่สุด 24 คู่ โดยมีความคุ้มค่าที่สุดในการอบรองเท้า 1 ครั้ง โดยทำการออกแบบตู้อบรองเท้าด้วยโปรแกรมSketchUp2020 โดยตู้อบรองเท้าลมร้อนจะทำงานผ่านการควบคุมของ microcontroller ภายในตู้ใช้เซนเซอร์วัดความชื้นเพื่อส่งข้อมูลความชื้นและอุณหภูมิภายในตู้ไปสู่หน้าจอแสดงผล โดยระบบการควบคุมความร้อนและความชื้นจะทำงานผ่านรีเลย์โดยจะตัดไฟฟ้าที่ไหลผ่านตัวทำความร้อนเมื่ออุณหภูมิเกินที่กำหนด และรีเลย์จะทำงานให้ไฟฟ้าไหลผ่านไปยังพัดลมระบายอากาศออกในขณะที่ความชื้นเกิน ดั้งนั้นการออกแบบรวมถึงการระบุตำแหน่งการติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ ซึ่งการออกแบบจะคำนึงถึงลักษณะการวางรองเท้าและระบบลมภายในตู้ รวมถึงระบบความปลอดภัยในการใช้งานของตู้ โดยจะทำการทดลองทางสถิติเพื่อเก็บข้อมูลในการอบรองเท้า ได้แก่ การทดลองวัดประสิทธิภาพตัวทำความร้อนและความเร็วลม การทดลองเพื่อศึกษาประสิทธิภาพของการทำความร้อนภายในตู้อบกับความเหมาะสมในการอบรองเท้า การทดลองอบรองเท้าในอุณภูมิที่ได้ศึกษาและเก็บสถิติไว้มาอบตั้งแต่ 1 - 24 คู่ โดยเปรียบเทียบเวลาและและพลังงานที่ใช้ ซึ่งนำไประบุขอบเขตความคุ้มค่าในการอบได้ ซึ่งการทดลองจะสนับสนุนการทำงานของตู้อบรองเท้าลมร้อนได้ดีขึ้น